رله های حفاظتی(9)

رله های حفاظتی(9)


انواع رله‌های حفاظتی جریانی 

 1ـ رله جریان زمان معکوس

2ـ رله جریانی با قطع لحظه‌ای

3ـ رله جریانی زمان معین

4ـ رله‌های زمان معکوس با قطع لحظه‌ای

 

وظیفه رله جریان زیاد لحظه‌ای 

 این رله در صورت بروز اتصالی‌های شدید به صورت آنی عمل می‌نماید.

 

وظیفه رله اتصال زمین لحظه‌ای 

 در صورت بروز اتصالی‌های شدید فاز با زمین، به صورت آنی عمل می‌نماید.

 

وظیفه رله جریان زیاد تأخیری 

 در صورت بروز اتصالی‌های فازها در شبکه با تأخیر زمانی لازم و هماهنگ شده با سایر رله‌های حفاظتی، عمل می‌نماید.

 

وظیفه رله اتصال زمین حساس 

 این رله نسبت به جریان‌های اتصال زمین کم، نظیر جریان‌های نشتی حساس می‌باشد، ولی عملکرد آن با تأخیر نسبتاً طولانی صورت می‌گیرد.

 

 وظیفه رله ضریب قدرت

 این رله با تغییر ضریب قدرت عمل می‌نماید.

 

 رله اضافه ولتاژ 

 در صورت افزایش ولتاژ نسبت به حد تنظیم شده عمل می‌نماید.

 

 وظیفه رله فرمان قطع (Trip Relay) 

این رله در مسیر فرمان رله اصلی قرار گرفته و از طریق آن کویل قطع دیژنکتور تحریک می‌گردد.