رله های حفاظتی(7)

رله های حفاظتی(7)


رله فاصله یاب (Fault Locator) 

این رله می‌تواند فاصله محل اتصالی بوجود آمده روی خطوط را از محل رله تعیین کند.

 

 رله دریافت سیگنال تریپ از طریق سیم پیلوت یا كریر (Carrier or Pilot Wire Receive Relay) 

این رله در صورت دریافت سیگنال از پست مقابل از طریق کابل پیلوت یا کریر عمل خواهد کرد و اقدام مناسب (قطع بریکر و یا تعویض زمان عملکرد) را انجام می‌دهد.

 

رله High Impedance 

 این رله برای حفاظت باسبار و در مواقعی برای حفاظت در مقابل اتصال زمین‌های دارای مقاومت بالا؛ مثلاٌ در جاهایی که خط از نقاط کوهستانی عبور می‌کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.