رله های حفاطتی(5)

رله های حفاطتی(5)


رله REF

 رله REF عبارت است از یك رله جریانی حساس، كه بر سر راه دو جریان قرار گرفته است: یك جریان از نوترال ترانسفورماتور می‌آید و جریان دیگر باقیمانده جریان‌های سه فاز فیدر ترانس است. این باقیمانده در حقیقت عبارت است از جریان رزیجوال (Residual) سه فاز فیدر ترانس خواهد بود. از آنجا كه رله REF اتصال به زمین كابل یا باسبار خروجی از ترانسفورماتور تا فیدر ترانس را می‌بیند، بنابراین در حالت نرمال نه جریان رزیجوال وجود دارد و نه جریان برگشتی از نوترال و لذا رله نیز بدون عمل خواهد بود. اما در صورت بروز اتصال زمین در محوده نوترال تا فیدر ترانس مربوطه، از نوترال جریانی عبور خواهد كرد، در حالی كه جریان رزیجوال فیدر ترانس ناچیز بوده و تفاوت این دو موجب عملكرد REF خواهد شد.

زمان عملکرد رله REF

 زمان عملكرد رله REF نباید تأخیری باشد و فلسفه قرار دادن این رله برای محدوده باس یا كابل بعد از ترانسفورماتور آن است كه اتصالی‌های رخداده در محدوده نزدیك ترانسفورماتور قدرت را كه می‌تواند بسیار شدید باشد، بلافاصله و بدون فوت وقت قطع كند تا ترانسفورماتور و همینطور كابل یا باسبار متصل به ترانسفورماتور آسیب كمتری ببیند. توضیح آنكه اتصالی‌های واقع در محدوده عملكرد رله REF به دلیل كم بودن امپدانس مسیر، از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و دلیلی برای تأخیر در قطع وجود نخواهد داشت.

 با عملكرد رله REF هر دو طرف ترانسفورماتور قطع می‌شود زیرا كه كابل یا باسبار متصل به ترانسفورماتور قدرت بدون واسطه بریكر به آن متصل شده است و قطع فیدر ترانس به تنهایی برای رفع اتصالی از ترانسفورماتور بی‌فایده خواهد بود.

 

آدرس کوتاه :