رله های حفاطتی(4)

رله های حفاطتی(4)


تشخیص جریان نشتی در پست‌های تیپ كوژلكس (پست های فاقد تانك رزیستانس و رله Sensetive E/F)

 تانك رزیستانس باعث می‌شود كه جریان نشتی بتدریج زیاد شده و به حدی برسد كه رله نوترال را تحریك كند. در پست‌های فاقد تانك رزیستانس جریان نشتی اگر به مقدار كم باشد مقدار آن ثابت مانده و علاوه بر ایجاد تلفات، باعث گرم شدن ترانسفورماتور نوتر می‌شود. در این پست‌ها برای آشكار نمودن جریان‌های كم این تمهید بكار گرفته شده است كه یك رله جریانی با تنظیم پایین كه بر سر راه جریان نوترال قرار گرفته تحریك می‌شود و فرمان به یك رله تأخیر زمانی می‌دهد. زمان تأخیری این رله یك دقیقه است و چنانچه ظرف این مدت نشتی برطرف نشده باشد، فرمان آلارم می‌دهد.

      این آلارم برای هوشیار كردن اپراتور است كه اگر به فیدر خاصی از لحاظ سابقه جریان نشتی مظنون است، آن را قطع كند و جریان نشتی از نوترال حذف شده و رله به وضعیت عادی خود برگردد. اگر چنین اقدامی صورت نگیرد و جریان نشتی ادامه پیدا كند، رله زمانی، فرمان به یك رله زمانی دیگر با تأخیر 3 دقیقه می‌دهد و در صورت ادامه داشتن جریان نشتی فرمان قطع طرف ثانویه ترانسفورماتور صادر می‌شود. به این مجموعه، رله دو مرحله‌ای گفته می‌شود. پیش از بكارگیری این طرح در اینگونه پست‌ها از یك نوع رله مجهز استفاده می‌شد كه همه فیدرهای خروجی را زیرنظر داشت و جریان نشتی آنها را می‌سنجید و این سنجش را به صورت چرخشی انجام می‌داد و در صورت احساس وجود جریان نشتی در هر یك از آنها فرمان قطع آن فیدر را صادر می‌كرد. اما این رله‌ها بدلایلی از مدار خارج شده‌اند.

 

آدرس کوتاه :