رله های حفاطتی(3)

رله های حفاطتی(3)


استفاده از 2 رله جریانی و یك رله نامتعادلی برای حفاظت فیدر

 استفاده از دو رله جریانی برای دو فاز (فازهای كناری)، به جهت صرفه‌جویی معمول شده است و البته این وضعیت، معمولاً در فیدرهای 20 كیلو ولت (و سطوح پایین‌تر) مشاهده می‌شود و چندان اشكالی را هم در تشخیص فاز مورد اتصالی بوجود نمی‌آورد. زیرا، اگر اتصالی در فاز وسط با زمین باشد، رله زمین و اگر اتصالی بین فاز وسط و یكی از فازهای كناری باشد، رله مربوط به همان فاز كناری عمل كرده و پرچم خواهد انداخت و اپراتور از نوع عملكرد اندیكاتور (پرچم) خواهد فهمید كه اتصالی در فاز وسط رخ داده است.

 

عملکرد رله نامتعادلی در اتصال کوتاه دو فاز 

 رله نامتعادلی (رله زمین) فقط زمانی عمل خواهد كرد كه اتصال با زمین رخ داده باشد. در اتصالی‌های فاز با فاز (دو فازو یا سه فاز بدون ارتباط با زمین)، با تنظیمی كه رله زمین دارد، هیچگاه عملكرد نخواهد داشت مگر آنكه نامتعادلی جریان‌ها به گونه‌ای باشد كه از حد تنظیمی رله زمین بگذرد.

 

آدرس کوتاه :