رله های حفاطتی(2)

رله های حفاطتی(2)


تنظیم جریان یك رله زمان ثابت

 تنظیم جریان یك رله زمان ثابت را حدوداً 2/1 برابر جریان نامی فیدر قرار می‌دهند تا در صورت اضافه بار یا بروز اتصال كوتاه، فیدر را قطع كند. البته این رله‌ها هر دو نوع اضافه بار یا اتصال كوتاه را با تأخیر یكسان (زمان تنظیمی روی رله) قطع می‌كند و این مورد یكی از اشكالات رله‌های زمان ثابت محسوب می‌شود.

 

 فاصله زمانی بین عملكرد یك رله و رله هماهنگ شده بعدی 

 فاصله زمانی بین عملكرد یك رله و رله هماهنگ شده بعدی را  پله زمانی و یا Margin  میگویند . این فاصله زمانی برای آن است كه هر رله فرصت داشته باشد اتصال بوجود آمده در پیش روی خود را پاك كند و در صورت عدم قطع كلید مربوط به خود، رله هماهنگ شده بعدی پس از گذشت زمان تأخیری خود، كلید مربوطه را قطع نماید.

رله جریانی زمان معكوس

 رله جریانی زمان ثابت (Definite – Time) بین اضافه بارها و جریان‌های اتصال كوتاه به لحاظ زمان تأخیر در قطع تفاوتی قایل نمی‌شود. اما رله جریانی زمان معكوس زمان عملكرد خود را معكوس با شدت جریان تنظیم می‌كند و لذا جریان‌های اتصال كوتاه شدید را در زمانی بسیار كم و اضافه بارها (حداقل 135% بار نرمال فیدر) را پس از زمانی نسبتاً طولانی (چندین ثانیه) قطع می‌كند و این تشخیص، از مزیت‌های رله جریانی زمان معكوس است كه اجازه نمی‌دهد جریان‌های شدید برای مدت طولانی از كابل، بریكر و ترانسفورماتور بگذرد و خسارت عمده وارد كند.

 

 پله زمانی در رله‌های زمان معكوس هماهنگ شده

 پله زمانی بین منحنی‌های رله‌های جریانی زمان معكوس كه در یك مدار پشت سر هم و بطور هماهنگ قرار گرفته‌اند، حتی برای یك جریان اتصالی مشخص، یكسان نیست و لذا در جریان‌های اتصال كوتاه متفاوت هم، این پله‌های زمانی تغییر می‌كند. البته این تفاوت‌ها زیاد نیست و مشكلی هم بوجود نمی‌آورد. این دقت تنظیم‌گذار است كه منحنی‌های مناسب برای رله‌های پشت سر هم را به درستی انتخاب كند و به هر حال، این منحنی‌های انتخاب شده باید بگونه‌ای كنار هم قرار گیرند كه در ضعیف‌ترین و شدیدترین جریان‌های اتصالی، فاصله‌های زمانی هر دو رله پشت سر هم كمتر از حداقل لازم (4/0 ثانیه) نشود. در رله‌های دیجیتال جدید كه دقت بیشتری دارند گاهی این فاصله زمانی را تا 0.3 ثانیه هم تقلیل می‌دهند.

 

آدرس کوتاه :