رله فرکانسی(2)

رله فرکانسی(2)


قطع فیدر در فركانس‌های پایین

قطع آن گروه از فیدرها كه در فركانس‌های پایین صورت می‌گیرد، نشان دهنده اهمیت بیشتر آنها است. بدین معنی كه فقط در زمان‌های افت شدیدتر فركانس، قطع می‌شوند.

 

 مراحل عملکرد رله فرکانسی در شبکه 

         مرحله اول = 49.2 هرتز                مرحله دوم = 49 هرتز

       مرحله سوم = 48.8 هرتز               مرحله چهارم = 48.6 هرتز

 

  خطوط 63 کیلو ولتی که در اثر افت فرکانس در شبکه در مراحل چهارگانه قطع می‌‌شوند‍، همیشه خطوط ثابت نیستند و با توجه به شرایط شبكه و همچنین وضعیت تولید، همه ساله توسط شركت توانیر، بررسی لازم انجام و در گروه‌بندی‌ها تجدیدنظر صورت می‌پذیرد.

 

آدرس کوتاه :