رله فرکانسی(1)

رله فرکانسی(1)


 سنجش فركانس 

 برای سنجش فركانس، ولتاژ كافی است. دستگاه فركانس متر، وسیله ساده‌ای است كه نوسانات ولتاژ را تشخیص داده و آشكار می‌كند.

 

 عامل تغییر فركانس

دور ژنراتور، وابسته به جریان یا باری است كه از آن كشیده می‌شود و هرچه جریان بیشتری از آن گرفته شود، دور آن و در نتیجه فركانس شبكه تقلیل پیدا می‌كند.

 

رابطه تلفات شبكه با افزایش فركانس 

 وقتی فركانس ژنراتور زیاد می‌شود، راكتانس سلفی شبكه  كه تلفات غالب شبكه به حساب می‌آید، افزایش پیدا می‌كند. در همین رابطه، راكتانس خازنی  كمتر می‌شود و تفاوت این دو كه راكتانس مجموع شبكه را بوجود می‌آورد، باز هم بیشتر می‌شود و در نتیجه تأثیر افزایش فركانس ژنراتور در شبكه، معمولاً بصورت افزایش تلفات ظاهر می‌شود و به همین خاطر است كه در مواقع كمبود تولید و برای پرهیز از اعمال خاموشی بیشتر، نیروگاه ناظم فركانس كه معمولاً یك نیروگاه آبی است، با كاهش فركانس (به مقدار كم)، از تلفات كاسته و ظرفیت مصرف را افزایش می‌دهد.

 

آدرس کوتاه :