رله سنکرون

رله سنکرون


 

کاربرد رله سنکرون

1ـ در مواقعی كه بخواهیم ژنراتوری را با شبكه پارالل كنیم.

2ـ به هنگام پارالل كردن دو شبكه مختلف

3ـ به هنگام وصل دو خط با یكدیگر، كه به دو قسمت مختلف شبكه متصل بوده و این دو شبكه به لحاظ فاصله (تا نقطه مورد وصل) اختلاف فاحش دارند.

4ـ در مواقع بار زیاد

 

پارامترهای سنکرون کردن

 برای سنکرون کردن سه پارامتر از دو طرف با هم مقایسه می‌شوند:

1ـ اختلاف فركانس‌ها 

2ـ اختلاف دامنه ولتاژها 

3ـ اختلاف فاز 

درصورت برابر نبودن فرکانس ژنراتور و شبکه به هنگام پارالل کردن ولتاژها در نقاطی با هم جمع و در نقاطی از هم کم شده و در مجموع یک فرکانس موجی پدید می‌آید که تأثیر آن در شبکه به صورت کم نور و پر نور شدن تناوبی لامپ‌ها خواهد بود.

 رله سنکرون چک در پست‌های فشار قوی، روی بریکر کوپلاژی که دو باسبار متفاوت را به هم مربوط می‌سازد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

 یکسان بودن توالی فازها (Phase Sequence) در رله سنكرون چك

 در یک پست دایر، یکسان بودن توالی فازهای دو طرف بریکر، مسلم فرض می‌شود، زیرا که قبلاٌ هماهنگ شده و به اصطلاح همرنگی ایجاد شده است. اما چنانچه خط جدیدی دایر شود، لازم است که توالی فازهای خط جدید با توالی فازهای موجود پست همرنگ یا سازگار شود.