رله بدنه ترانسفورماتور

رله بدنه ترانسفورماتور


رله بدنه ترانسفورماتور

اگر ولتاژ A.C یا D.C موجود در جعبه‌های منصوب روی بدنه ترانسفورماتور به بدنه اتصالی یابد، رله بدنه ترانسفورماتور عمل می‌كند.از آنجا كه هر دو ولتاژ A.C و D.C داخل پست با زمین پست ارتباط دارند، اتصال هر یك از آنها به بدنه ترانسفورماتور و در نتیجه زمین پست (از طریق سیمی كه بدنه را به زمین متصل می‌كند)، باعث عبور جریان اتصالی و در نهایت تحریك رله بدنه و فرمان قطع ترانسفورماتور می‌شود.

فرمان رله بدنه ترانسفورماتور

 فرمان رله بدنه ترانسفورماتور، لحظه‌ای و بدون تأخیر است، زیرا كه اتصال ایجاد شده در بدنه ترانسفورماتور را می‌باید بدون فوت وقت و پیش از وارد آمدن خسارت به ترانسفورماتور قطع كند. در مواردی هم اتصالی واقع در بدنه ترانسفورماتور می‌تواند ناشی از حوادث انسانی باشد، نظیر مواقعی كه تعمیركار در بالای ترانسفورماتور مشغول كار است و ترانسفورماتور به اشتباه برقدار می‌شود (در سیستم‌های فیدر ترانسی) و طبیعاً تأخیر در قطع جایز نیست.

رله بدنه ترانسفورماتور فقط در موارد برقدار شدن بدنه تحریك می‌شود. بنابراین بروز اتصال حلقه در ترانسفورماتور (بدون آنكه سیم پیچ به بدنه اتصالی كند)، بدنه ترانسفورماتور را برقدار نمی‌كند تا موجب عملكرد رله بدنه گردد.

 هر عاملی كه باعث عبور جریان از رله بدنه (بیش از حد تنظیمی آن) گردد، عملكرد رله را باعث خواهد شد از جمله جریان بسیار زیاد ناشی از صاعقه‌ای كه به ترانسفورماتور برخورد می‌كند.

عملکرد رله بدنه ترانسفورماتور در صورت برقراری جرقه بین فاز خارج شده از بوشینگ و بدنه ترانسفورماتور

 برای برقراری جریان، طبیعی است كه باید مدار بسته‌ای وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، جریان از طریق فاز اتصالی شده با بدنه، به زمین می‌ریزد و از مسیر نوترال شبكه و ترانسفورماتور نوتر به شبكه و نهایتاً به نقطه اتصالی برمی‌گردد. چنانچه نوترال شبكه باز باشد، بستگی به این خواهد داشت كه صفر ستاره پست بعدی زمین شده باشد یا نه. اگر زمین شده باشد، عملكرد رله بدنه بستگی به امپدانس‌های مسیر خواهد داشت و در صورتیكه زمین نشده باشد، طبیعتاً مسیر جریان برقرار نبوده و رله بدنه عمل نخواهد كرد. البته در هر حال، مقداری جریان خازنی وجود خواهد داشت اما این جریان خازنی به تنهایی به آن مقداری نمی‌رسد كه تحریك رله بدنه را فراهم آورد.