رله اضافه شار

رله اضافه شار


 رله اضافه شار 

 رله اضافه شار به دو پارامتر ولتاژ و فركانس حساس است. این رله در ترانسفورماتورهای منصوب در پست‌های نیروگاهی كاربرد دارد. زیرا كه این ترانسفورماتورها، بیش از ترانسفورماتورهای منصوب در پست‌های واسطه و معمولی در معرض وقوع تغییرات فركانس و تغییرات ولتاژ هستند. كاهش فركانس افزایش جریان و افزایش شار را بدنبال دارد و اضافه ولتاژ فركانس قدرت نیز بنوبه خود افزایش جریان و در نتیجه افزایش شار زیاد را در پی خواهد داشت و اگر این دو یعنی كاهش فركانس و افزایش ولتاژ همزمان روی دهد، میزان افزایش شار بسیار بزرگ خواهد بود و از همین رو این رله‌ها به حاصل تقسیم ولتاژ بر فركانس به گونه‌ای حساس طراحی می‌شوند تا با تجاوز شار از حد معینی، ادامه روال ایجاد شده میسر نباشد. البته در این حفاظت، نیازی به عملكرد سریع نداشته و قطع آنی موردنظر نخواهد بود.

 

آدرس کوتاه :