دستورالعمل مانور در پست برق

دستورالعمل مانور در پست برق


فرمت :pdf

  

پیش نویس دستورالعمل های ثابت بهره برداری و شبکه فوق توزیع
1-تعاریف 
2-حوزه جغرافیایی، عملیاتی، وظایف و تقسیم مسئولیت‌ها 
3-دستورالعمل ارتباط دیسپاچینگ فوق‌توزیع و دیسپاچینگهای توزیع 
4-کنترل ولتاژ 
5-عملیات در پست‌های فوق‌توزیع نوع فیدر ترانسفورماتور 
6-عملیات در پست‌های فوق توزیع دارای باسبار با ولتاژ فوق‌توزیع 
7-بهره‌برداری از ترانسفورماتورهای فوق‌توزیع 
8-بهره‌برداری از خازن‌ها در پست‌های فوق‌توزیع 
9-عملیات در شرایط بی‌برق شدن باسبارهای فوق‌توزیع و فشار‌متوسط پست‌های انتقال 
10-نحوه اعلام یا ارسال گزارش حوادث به مراکز دیسپاچینگ‌های منطقه‌ای، فوق‌توزیع و توزیع 
11-رله‌های حفاظتی پست‌ها و خطوط فوق‌توزیع 
12-استاندارد طراحی و تهیه نقشه‌های تک‌خطی پست‌ها و شبکه

آدرس کوتاه :