دستورالعمل بهره برداری از تابلوهای MV زیمنس تیپ SIMOPRIME

دستورالعمل بهره برداری از تابلوهای MV زیمنس تیپ SIMOPRIME


دانلود
  

این فایل دستورالعمل بهره برداری از تابلوهای MV زیمنس تیپ SIMOPRIME  میباشد .تابلوهای

  SIMOPRIME  حداکثر ولتاژ 17.5 کیلو ولت هستند و از نوع AIR INSULATED  میباشند .

آدرس کوتاه :