در صورت تعویض ویندوز چگونه مجددا آموزش ها را فعال کنیم؟

در صورت تعویض ویندوز چگونه مجددا آموزش ها را فعال کنیم؟


سریال و رمز عبوری که دفعه اول برای فعالسازی دریافت میکنید را یادداشت کنید تا درصورت تعویض ویندوز با استفاده از آن مجددا آموزش ها را فعال کنید.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.