خطوط انتقال نیرو(2)

خطوط انتقال نیرو(2)


 ولتاژ نامي خط

ولتاژ نامي ولتاژي است كه خاصيت عايقي قسمت‌هاي برقدار نسبت به هم و نسبت به زمين در حالت كار دائم، تحت آن ولتاژ حفظ شود. عموماً ولتاژ نامي تجهيزات، ولتاژ فاز به فاز (ولتاژ خطي) مي‌باشد.

 

 انواع خط (از نظر طول

خط كوتاه                L < 80 Km  (L معادل طول خط است)

خط متوسط              80 Km <L<240 Km

خط بلند               240 Km < L

 

 تعدادی از مشخصات الكتريكي خطوط انتقال نيرو

الف) مقاومت الكتريكي هادي‌ها         هـ) جريان نامي (In)

ب) راكتانس سلفي (XL)                  و) سوسپتانس 

ج) راكتانس خازني (Xc)                    ز) امپدانس موجي (ZI)

د) ولتاژ نامي (U­­n)                          ح) قدرت طبيعي خط (SIL)

 

نيروهاي مكانيكي وارد بر خطوط انتقال نيرو

نيروهاي مكانيكي وارد بر يك خط انتقال نيرو عبارتند از: وزن هادي‌ها، وزن يخ و نيروي باد.

آدرس کوتاه :