حذف بار (Load Shedding)

حذف بار (Load Shedding)


حذف بار (Load Shedding) 

 در مواقعی كه افزایش بار منجر به افت فركانس می‌شود و یا هر وقت كه فركانس شبكه به هر علتی افت كند، رله‌های حذف بار، كه هر یك تعدادی فیدر را پوشش می‌دهد، بطور اتوماتیك اقدام به كم كردن بار می‌كنند. گروه‌بندی فیدرهای مورد قطع به ترتیب اولویت انجام می‌شود. البته بهتر است كه اینگونه عملیات در پست‌های فوق توزیع انجام گیرد تا در هر پله فركانسی، حجم كمتری از مصرف كنندگان خاموش شوند. البته در پست‌های انتقال (معمولاً 230 كیلو ولت) نیز رله‌های فركانسی با تنظیمات پایین‌تری نصب شده‌اند تا در صورت افت شدید فركانس، بدون فوت وقت و پیش از بهم خوردن پایداری شبكه، حجم وسیع‌تری از بار را (كه معمولاً خطوط 63 كیلو ولت و تغذیه كننده پست‌های فوق توزیع می‌باشد) حذف كنند.

 

آدرس کوتاه :