جزوه بررسی میکرواسکادا در اتوماسیون پست

جزوه بررسی میکرواسکادا در اتوماسیون پست


فرمت :PDF

دانلود
  

دراین جزوه در مورد بررسی نحوه عملکرد و کاربرد سیستم های میکرواسکادا در اتوماسیون پست و توزیع شرح داده شده است .