تپ چنجر ترانسفورماتور قدرت (2)

تپ چنجر ترانسفورماتور قدرت (2)


دايورتر سوئيچ تپ چنجر 

 ديوارتر سوئيچ به قسمتي از تجهيزات تپ چنجر كه در داخل تنوره روي تانك ترانسفورماتور قرار دارد، اطلاق مي‌شود و كار آن اين است كه با استفاده از نيروي منتقل شده از موتور و شفت تپ چنجر عمل تعويض تپ‌ها را در داخل تنوره انجام مي‌دهد و تجهيزات آن در داخل روغن قرار دارد. دايورتر سوئيچ تپ چنجر در داخل محفظه روغن تپ چنجر كه به صورت استوانه مي‌باد.

 

نکات مهم در نگهداري تپ چنجر 

 الف) صداي تپ چنجر

ب) تعداد عملكرد تپ چنجر

ج) سطح روغن در كنسرواتور مربوط به تپ چنجر

 

 كنترل و بازرسي دايورتر سوئيچ ترانسفورماتورها 

 بازديد دايورتر سوئيچ بايد بر اساس دستورالعمل سازنده انجام پذيرد، اما بطور عمومي مي‌توان گفت بعد از هفتاد هزار عملكرد يا هر پنج سال يكبار هر كدام كه زودتر فرا رسد بازديد دايورتر سوئيچ بايد انجام گردد.

 

تعویض روغن تپ چنجر و روغن ترانسفورماتور

 روغن تپ چنجر هميشه در معرض آرك (جرقه) ناشي از تغيير تپ‌هاست و در تعداد مشخصي از عملكرد تپ چنجر كه كارخانه سازنده پيشنهاد مي‌كند بايستي نسبت به تعويض روغن آن اقدام نمود. اين عملكرد توأم با آرك، قدرت دي‌الكتريك روغن تپ چنجر را در طول زمان، كاهش مي‌دهد در حالي كه روغن ترانسفورماتور اگر اشكالاتي مانند عملكرد بوخهلتس و يا باز كردن درپوش اصلي ترانسفورماتور و غيره نداشته باشد، سالهاي سال احتياج به تعويض روغن ندارد و در صورت پايين آمدن قدرت دي الكتريك آن مي‌توان به سيركولاسيون روغن اكتفا نمود

محفظه روغن ترانسفورماتور و محفظه روغن تپ چنجر يكی نیست و از هم جدا مي‌باشد.

 

كنسرواتور ترانسفورماتور

 كنسرواتور در سطحي بالاتر از ترانسفورماتور نصب و ارتباطش با محفظه اصلي ترانسفورماتور توسط لوله مي‌باشد كه رله بوخهلتس نيز در همين مسير قرار دارد و مقصود از نصب اين تانك ايجاد امكان تأمين و جابجايي روغن ترانسفورماتور بر اثر تغيير حجم ناشي از تغيير درجه حرارت ترانسفورماتور مي‌باشد

آدرس کوتاه :