تعمیر و نگهداری پست برق

تعمیر و نگهداری پست برق


 

 در یک برداشت کلی، اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات بر اساس برنامه‌های زمانبندی دقیق و محاسبه شاخص‌های مناسب، بهترین روش برای بهینه‌سازی، نگهداری و بهره‌برداری شبکه است.

 

هدف از اجرای مناسب و دقیق نگهداری و تعمیرات در شبکه‌های انتقال نیرو 

1ـ افزایش عمر مفید، راندمان و درصد آماده به کار بودن تجهیزات

2ـ کاهش خرابیها و حوادث، کاهش زمان‌های توقف و خاموشیهای سیستم

3ـ کاهش هزینه‌ها (هزینه رفع نقص، هزینه گسترش خرابیها و حوادث، هزینه عدم استفاده از ظرفیت انرژی موجود)

4ـ بهبود قابلیت اطمینان و سطح دسترسی شبکه

5ـ تحلیل وضعیت موجود شبکه و تشخیص نقاط ضعف سیستم

6ـ امکان پیش‌بینی شرایط آتی، درک نقاط حساس و ریسک‌پذیر

 

 اهداف نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات

1ـ انجام اقدامات و فعالیتهای اصلاحی بر روی تجهیزات و تأسیسات، قبل از آنکه اشکالات جزئی باعث از کار افتادگی آنها شود.

2ـ حفظ استانداردهای عملکردی تجهیزات و تأسیسات

3ـ حداقل نمودن هزینه‌های نگهداری و تعمیرات

4ـ جلوگیری از فرسایش و فرسودگی بیش از حد تجهیزات و تأسیسات.

 

آدرس کوتاه :