تعاریف پست برق(4)

تعاریف پست برق(4)


 

تعریف اينترلاك

قفل بين سكسيونرها و ديژنكتورها جهت بهره‌برداري صحيح و ايمن از تجهيزات پست را اينترلاك گويند و انواع آن مكانيكي و الكتريكي مي‌باشد.

 

باس سكشن (Bus Section)

باس سكشن ارتباط بين دو باسبار مي‌باشد، مزاياي باس سكشن عبارت است از:

الف) قدرت مانور را زياد مي‌كند.

ب) اتصال در يك قسمت شين، موجب قطع كل سيستم نمي‌گردد.

ج) تعميرات و توسعه يك قسمت، موجب قطع برق در قسمت ديگر نمي‌گردد.

 
آدرس کوتاه :