تست های مربوط به فیدر ۲۰کیلو ولت(قسمت دوم)

تست های مربوط به فیدر ۲۰کیلو ولت(قسمت دوم)


 
⭕️ترانس ولتاژ :
 
??ترانس ولتاژ جهت اندازه گیری ولتاژ و فرستادن نمونه ولتاژ به سوی رله ها بکار میرود .این دستگاه همانند ولت مترها بصورت موازی در مدار قرار می گیرند ، یعنی یک سر اولیه به ولتاژ فشار قوی و سر دیگر آن به زمین وصل میشود . در ثانویه هم به همین قرار است یعنی یک سر آن به زمین است . ترانس ولتاژ هم ممکن است دارای چند کور باشد ( بسته به نیاز و تجهیزات پست ). در فیدر های 20 کیلو ولت قبل از این ترانسها فیوز نصب میشود . باز بودن سر های این ترانس در ثانویه بر خلاف ترانس های جریان مشکلی پدید نمی آورد ( با باز بودن سر ثانویه در ترانس جریان ، ترانس متلاشی خواهد شد ) .
 
??تست های این ترانس :
 
1⃣ تست مقاومت عایقی :
 
 ??همانند ترانس جریان است .
 
2⃣تست نسبت تبدیل : 
 
??در این تست با تزریق ولتاژی مشخص به طرف اولیه ( با دستگاه تزریق ولتاژ ) ولتاژ القا شده در ثانویه را اندازه گیری می کنیم .
 
3⃣ تست پلاریته :
 
 ??این تست هم همانند تست انجام شده در ترانس جریان خواهد بود .
 
4⃣تست بردن :
 
 ??در این تست هم پی به توان خروجی در ترانس خواهیم برد با این تفاوت نسبت به ترانس جریان که ولتاژ را تزریق و جریان را اندازه گیری می کنیم . اگر ولتاژ را برای یک فاز تزریق می کنیم باید نسبت را دقیقا رعایت کرده باشیم ( نسبت فاز به زمین ) .