تست باسبارهای 63KV توسط دستگاه فازمتر غیر تماسی هوشمند

تست باسبارهای 63KV توسط دستگاه فازمتر غیر تماسی هوشمند


فرمت :ویدئو

  

تست باسبارهای 63KV توسط دستگاه فازمتر غیر تماسی هوشمند

دانلود
آدرس کوتاه :