ترانس جریان (2)

ترانس جریان (2)


فرمت :PDF

دانلود
  

ترانس جريان :

ترانسهاي جريان براي نمونه گيري جريان به نسبت عبور جريان از اوليه خود و القاي آن در ثانويه استفاده ميشوند. اين ترانسها به منظور حفاظت و اندازه گيري در ابتداي خطوط ورودي به پستها و همچنين در ورودي ترانس قدرت و ورودي ثانويه ترانس و همچنين در خروجي هاي پست و نقاط کليدي ديگر که احتياج است جريان در آن نقطه تحت نظر باشد استفاده ميشود که هر کدام از اين نقاط با ترانس مخصوص به خود چه از نظر عايقي و ساختمان و چه از نظر قدرت و دقت ،  نصب و استفاده مي گردند .

آدرس کوتاه :