ترانسفورماتور قدرت(8)

ترانسفورماتور قدرت(8)


 حفاظت دیفرنسیال ترانسفورماتور

حفاظت دیفرنسیالی برای حفاظت ترانسفورماتور در مقابل كلیه اتصالی‌هایی كه در محدوده واقع بین ترانسفورماتورهای جریان طرفین ترانسفورماتور قدرت اتفاق می‌افتند بكار می‌رود و بنابراین به هر دلیل كه جریان‌های ورودی و خروجی ترانسفورماتور قدرت از تعادل خارج شود، رله تحریك می‌شود؛ حتی اگر این عدم تعادل، بواسطه اتصالی بین خروجی یكی از بوشینگ‌ها با بدنه ترانسفورماتور باشد.

 

حفاظت بدنه ترانسفورماتور قدرت

 حفاظت بدنه ترانسفورماتور قدرت را در مواردی بكار می‌بریم كه از رله دیفرانسیال برخوردار نباشیم. در این موارد، برای آنكه ترانسفورماتور در برابر اتصالی‌های واقع بر بدنه ترانسفورماتور (مثل اتصالی یكی از سیم‌های خروجی از بوشینگ‌ها با بدنه) حفاظت شود، مجبور هستیم جریان برقرار شده در بدنه را از یك نقطه معین به زمین هدایت كنیم تا قابل اندازه‌گیری و كنترل باشد. از همین رو چهار چرخ ترانسفورماتور را با قرار دادن ایزولاسیون كافی (مثل لایه‌های فیبر شیش) از زمین عایق كرده و بدنه را فقط توسط یك سیم و با واسطه یك C.T زمین می‌كنیم تا هنگام بروز اتصالی و عبور جریان فاز از بدنه به زمین، رله جریانی متصل به خروجی C.T، فرمان قطع طرفین ترانسفورماتور را صادر كند. توجه شود كه در این نوع حفاظت لازم است كلیه جعبه‌های حاوی وسائل و مدارات الكتریكی متصل به بدنه ترانسفورماتور، از بدنه ترانسفورماتور ایزوله شوند زیرا كه در غیر اینصورت با ایجاد اتصالی هر یك از این مدارات با بدنه، موجبات  عمل رله بدنه و قطع ترانسفورماتور فراهم می‌آید.

 

آدرس کوتاه :