ترانسفورماتور قدرت(6)

ترانسفورماتور قدرت(6)


 

 انتخاب CT های طرفین ترانسفورماتور سه فاز 20/63 با قدرت 30MVA برای طراحی رله دیفرنسیال

CT های موجود در بازار كشورها، نورم‌های خاصی دارد. نورم نزدیك به جریان 275 آمپر، برای طرف 63 كیلو ولت، 300 آمپر است كه انتخاب می‌شود. نورم نزدیك به جریان 866 آمپر، برای طرف 20 كیلو ولت، 1000 آمپر است كه انتخاب می‌گردد. با چنین انتخابی، اختلاف جریانی بین دو طرف ترانسفورماتور (در قسمت ثانویه) بوجود می‌آید كه به طریقی جبران می‌شود.

 

گرد (ROUND) کردن نسبت CT های طرفین ترانسفورماتور قدرت

وقتی نسبت  CT های طرفین ترانسفورماتور قدرت را متناسب با نسبت‌های واقعی موجود در بازار گرد (ROUND) می‌كنیم، راه از بین بردن اختلاف جریان طرفین در این حالت، استفاده از ترانسفورماتور تطبیق (Matching Tr.) است كه همانند ترانسفورماتورهای قدرت، سر (Tap)های مختلفی دارد و آن سری استفاده می‌شود كه اختلاف جریان دو طرف را به حداقل رساند. ترانسفورماتور تطبیق باید همان گروه‌برداری ترانسفورماتور قدرت را داشته باشد تا اختلاف ناشی از چرخش فازها در طرفین را جبران نماید. البته به هر مقدار هم كه توازن بین جریان‌های دو طرف را فراهم كنیم، باز هم در شرایطی اختلاف جریان وجود خواهد داشت، خصوصاً هنگامی كه تپ ترانسفورماتور اصلی در مقادیر حداكثر یا حداقل قرار می‌گیرد. لذا برای پایدار كردن رله دیفرنسیال، این اختلاف را به عنوان حداقل تنظیم جریان عملكرد آن منظور می‌كنیم تا در شرایط كار ترانسفورماتور و بروز اتصال‌های كوتاه خارج از محدوده رله دیفرنسیال، عملكرد بیمورد و قطع ناخواسته ترانسفورماتور اتفاق نیفتد.

 

آدرس کوتاه :