ترانسفورماتور قدرت(6)

ترانسفورماتور قدرت(6)


علت زمین کردن نقطه مركز ستاره ترانسفورماتورهاي اصلي در شبكه‌هاي انتقال 230 كيلو ولت

 شبكه‌هاي انتقال و فوق توزيع اصولاً سه سيمه طراحي مي‌شوند و تا زماني كه اتصال كوتاه با زمين در آنها رخ نداده باشد، احتياجي به زمين كردن ندارند، اما هنگامي كه هرگونه نشت با زمين برقرار مي‌شود، براي آشكار كردن عيب پيش آمده، نياز به آن خواهد بود كه نقطه زمين شده‌اي در نزديكي منبع (ژنراتور ـ ترانسفورماتور) جهت برگشت جريان اتصالي وجود داشته باشد تا مدار زمين، بسته شده و جريان برقرار شود و رله‌هاي منصوب در فيدر يا فيدرهاي مربوطه و همچنين نوترال با احساس جريان عيب، تحريك شده و مدار معيوب را از شبكه جدا سازند.

 

دليل استفاده از تانك رزيستانس

 براي محدود كردن جريان‌هاي اتصال كوتاه در شبكه و آشكار نمودن جريان‌هاي نشتي كم و غيرقابل تشخيص بوسيله رله نوترال اصلي و جلوگيري از ظهور هارمونيك‌ها از مقاومت مايع يا تانك رزيستانس استفاده مي‌شود كه مايع مذكور در داخل يك تانك فلزي گالوانيزه قرار دارد.

 

 جنس محلول داخل تانك رزيستانس

 جنس محلول داخل تانك، محلول كربنات سديم و آب مقطر مي‌باشد كه داراي خاصيت مقاومت معكوس در برابر حرارت مي‌باشد.

 

ارتباط تانك رزيستانس با تجهيزات پست

 تانك رزيستانس مابين نقطه نول ترانسفورماتور نوتر و اتصال زمين آن قرار مي‌گيرد.

آدرس کوتاه :