ترانسفورماتور قدرت (3)

ترانسفورماتور قدرت (3)


عوامل مهم بر طول عمر عايق ترانسفورماتورها 

 درجه حرارت روغن و درجه حرارت سيم‌ پيچ، اثر مستقيم بر طول عمر عايق‌بندي ترانسفورماتور دارد.

 

 تعریف گروه‌ برداري ترانسفورماتور 

منظور نشان دادن اختلاف فاز ولتاژ اوليه و ثانويه فازهاي هم نام ترانسفورماتور و نوع سربندي است.

 ترانسفورماتورهاي قدرت در پست‌هاي 63 كيلو ولت معمولاً داراي گروه برداري YNdll مي‌باشند.

اگر گروه‌بندي ترانسفورماتورها در حال پارالل با هم اختلاف داشته باشند باعث بوجود آمدن جريان گردشي مي‌گردد.

 

 شرايط موازي بستن ترانسفورماتورهاي قدرت سه فاز

 الف) نسبت تبديل دو ترانسفورماتور برابر باشد.

   ب) قطبهاي اتصال بايستي داراي ولتاژهاي مساوي باشد.

   ج) امپدانس درصد آنها با هم برابر باشد.

   د) دو ترانسفورماتور از يك گروه‌برداري باشند.

   هـ) سعي شود قدرت‌ها برابر باشد در غير اين صورت نسبت قدرت آنها از 1/3 تجاوز نكند.

   و) نسبت مقاومت‌هاي معادل به راكتانس‌هاي معادل در آنها مساوي باشد.

آدرس کوتاه :