ترانسفورماتور زمین(1)

ترانسفورماتور زمین(1)


ترانسفورماتور زمين

ترانسفورماتور زمين را در طرف مثلث ترانسفورماتور قدرت قرار مي‌دهند و هميشه بايستي در مدار باشد.

ترانسفورماتور نوترال در طرف 20 كيلو ولت زماني به كار مي‌رود كه ثانويه ترانسفورماتورهاي قدرت به شكل مثلث باشد و براي ايجاد يك سيستم زمين مصنوعي، ترانسفورماتور نوترال با اتصال زيگزاگ و نقطه نوترال زمين شده به كار مي‌برند كه در اين صورت اتصالي‌هاي زمين به راحتي توسط رله‌هاي ارت فالت تشخيص و قسمت‌هاي معيوب از شبكه توزيع ايزوله مي‌گردند.

 

امپدانس صفر ترانسفورماتور نوترال

 امپدانس صفر در مطالعات  اتصال كوتاه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در واقع امپدانس صفر ترانسفورماتور نوترال، امپدانس مسير اتصال فاز به زمين را افزايش داده و موجب كاهش جريان اتصال كوتاه مي‌گردد.

 

 علت زيگزاگ بودن ترانسفورماتور نوترال (G.T)

 مزيت اتصال زيگزاگ  در آن است كه نوترالي با ولتاژ نزديك به صفر فراهم مي‌آورد ضمن آنكه مي‌توان امپدانس ساقها را به نحوي محاسبه كرد كه در موقع اتصالي فاز به زمين، جريان اتصالي از مقدار معيني بيشتر نشود و به عبارت ديگر در زمان ارت فالت جريان از هر سه بازو و از تعداد سيم پيچ‌هاي با دور مساوي عبور مي‌كند و باعث مي‌شود آمپر دورهاي توليد شده در هر بازوي هسته يكديگر را خنثي كرده و تنها درصد ناچيزي به صورت تلفات و پراكندگي ظاهر شود.

آدرس کوتاه :