ترانسفورماتور

ترانسفورماتور


فرمت :PDF

دانلود
  

ترانس ها میتوانند با افزایش سطح ولتاژ و کاهش جریان با کمترین تلفات ممکن انرژی الکتریکی را از محل تولید تا نقاط مصرف برسانند . این تغییر ولتاژ در محلی بنام پست صورت میگیرد . 

 

آدرس کوتاه :