بهره برداری پست برق (3)

بهره برداری پست برق (3)


 ترتیب مانور تا وصل فیدرهای خروجی  پس از برقدار شدن خط

1ـ ریست کردن رله‌ها به درخواست مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع مربوطه

2ـ برقدار کردن کابلها یا خطوط تغذیه کننده از پست مبدأ (در صورتیکه از پست مبدأ بی‌برق شده باشد)

3ـ وصل دیژنکتورهای 63 کیلو ولت ورودی

4ـ وصل دیژنکتورهای 63 کیلو ولت خروجی (در صورت موجود بودن پس از اعلام آمادگی در پست تغذیه شونده)

5ـ وصل دیژنکتورهای 63 کیلو ولت ترانسفورماتورها

6ـ وصل فیدرهای 20 کیلو ولت ترانسفورماتورها

7ـ وصل فیدرهای 20 کیلو ولت خروجی با هماهنگی دیسپاچینگ‌ها توزیع

8ـ وصل فیدر ارتباط (در صورت بسته بودن) قبل از بی‌برق شدن پست

9ـ در مدار قرار دادن خازن‌ها طبق دستورالعمل بهره‌برداری از خازن‌ها

10ـ نرمال کردن وضعیت مانور در پست‌های تغذیه شونده از خروجی‌های منشعب از باسبار 63 کیلو ولت

11ـ اعلام مراتب به مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع مربوطه

 

شرایط پارالل کردن دو باسبار فشار قوی درصورتیکه از دو منبع مختلف تغذیه شوند 

1ـ ولتاژ هر دو باسبار یکی باشد.

2ـ هم فاز باشند (جهت چرخش فازها یکی باشد).

3ـ فرکانس هر دو باسبار یکی باشد.

 دو ترانسفورماتور 20/63 کیلو ولت که از نظر گروه‌برداری مشابه و دارای امپدانس درصد مختلف هستند، در صورتی که روی یک باسبار با مصرف معلوم پارالل شوند ترانسفورماتوری که امپدانس درصد کمتری دارد سهم بار بیشتری می‌گیرد.

 

طریقه بی‌برق شدن خط انتقال از پست 

 قطع دیژنکتور، قطع سکسیونر خط و سپس زمین کردن خط

دستورالعمل های فوق صرفا بعنوان راهنماست و برای انجام عملیات فوق باید به اخرین دستورالعمل ها مراجعه کرد.

آدرس کوتاه :