بهره برداری پست برق (2)

بهره برداری پست برق (2)


 

نحوه خارج کردن ترانسفورماتورها را از حالت موازی 

A.V.R ترانسفورماتورها از مدار خارج گردند.

2ـ خازن‌ها چنانچه در مدار قرار دارند از مدار خارج گردند (طبق دستورالعمل مربوطه)

3ـ مقدار بار خروجی‌های باس بار که روی هر ترانسفورماتور قرار خواهد گرفت محاسبه و کنترل گردد.

4ـ فیدر ارتباط باس بار 20 کیلو ولت قطع گردد.

5ـ خازن‌هایی از مدار خارج شده در مدار قرار گیرد (در صورت نیاز به دستور مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع مربوطه).

6ـ ولتاژ ثانویه هر ترانسفورماتور با توجه به دستورالعمل شماره 3 تنظیم ولتاژ (ثابت بهره‌برداری شبکه فوق توزیع)، تنظیم گردد.

A.V.R هر ترانسفورماتور مجدداً در مدار قرار گیرد.

 

 شرایط پارالل کردن دو خط یا دو ترانسفورماتور قدرت یا دو ژنراتور

1ـ باید ولتاژ دو ترانسفورماتور برابر باشد.

2ـ فرکانس شبکه مربوط به هر دو ترانسفورماتور یکی باشد.

3ـ ضریب قدرت دو ترانسفورماتور مساوی باشد تا بتوان دو ترانسفورماتور یا دو خط و غیره را پارالل کرد.

 شرایط پارالل بوسیله دو عدد لامپ و یا بوسیله دستگاه سنکروسکوپ (ترانسفورماتور ولت برابر) کنترل می‌شود

 

 نحوه خروج دستی ترانسفورماتور 20/63 کیلو ولت جهت سرویس و تعمیرات در پست‌های فوق توزیع نوع فیدر ترانس 

1ـ کنترل بار ترانسفورماتورهای در مدار و کاهش بار از طریق شبکه 20 کیلو ولت (در صورت نیاز)

2ـ خارج نمودن خازن‌های مربوطه

3ـ بستن فیدر 20 کیلو ولت ارتباط در صورت باز بودن

4ـ باز نمودن فیدر 20 کیلو ولت ترانسفورماتور

5ـ جابجایی تغذیه داخلی پست بر روی ترانسفورماتورهای دیگر

6ـ باز نمودن دیژنکتور 63 کیلو ولت در پست مبدأ

7ـ باز نمودن سکسیونرهای طرفین دیژنکتور یا عقب کشیدن دپار در پست مبدأ

8ـ بیرون کشیدن فیدر 20 کیلو ولت ترانسفورماتور

9ـ زمین کردن سر کابل 20 کیلو ولت ترانسفورماتور در پست مقصد

10ـ خارج نمودن فیدر خازن در پست‌های کوژلکس و کالریماک (مستقیماً به شینه 20 کیلو ولت ترانسفورماتور در محوطه وصل است)

11ـ زمین کردن سرکابل 63 کیلو ولت در پست مبدأ

12ـ صدور اجازه کار به اکیپ تعمیرات توسط اپراتور یا مسئول مانور با هماهنگی مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع مربوطه

 

 نحوه برقدار کردن ترانسفورماتور 20/63 کیلو ولت پس از پایان کار سرویس و تعمیرات در پست‌های فوق توزیع نوع فیدر ترانس

1ـ برگشت دادن اجازه کار توسط اکیپ تعمیرات به اپراتور یا مسئول مانور

2ـ اعلام مراتب توسط اپراتور یا مسئول مانور به مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع مربوطه

3ـ برداشتن زمین از سرکابل 20 کیلو ولت ترانسفورماتور در پست مقصد

4ـ برداشتن زمین از سرکابل 63 کیلو ولت در پست مبدأ

5ـ جا زدن دپار یا بستن سکسیونرهای طرفین دیژنکتور در پست مبدأ

6ـ جا زدن فیدرهای خازن و ترانسفورماتور

7ـ وصل دیژنکتور 63 کیلو ولت در پست مبدأ

8ـ وصل فیدر 20 کیلو ولت ترانسفورماتور در صورت برقدار بودن سرکابل 20 کیلو ولت ترانسفورماتور

9ـ باز کردن فیدر 20 کیلو ولت ارتباط در صورت نیاز

10ـ در مدار قرار دادن خازن‌ها در صورت نیاز

دستورالعمل های فوق صرفا بعنوان راهنماست و برای انجام عملیات فوق باید به اخرین دستورالعمل ها مراجعه کرد.

 اگر عقربه سنکرون چک  دو ترانسفورماتور یا دو خط برقدار حدود 5+ یا 5ـ باشد می‌توان کلید پارالل را وصل نمود.

 

آدرس کوتاه :