بهره برداری پست برق (1)

بهره برداری پست برق (1)


 

شرایط قطع و وصل سكسیونر

 در حالت بی‌باری و در حالت هم پتانسیل بودن در یک سیستم میتوان سكسیونر را قطع و وصل کرد.

 

شرایط قطع و وصل سکسیونر بای پاس (شانتاژ) در حالت تحت تانسیون

 زمانی که سکسیونرهای طرفین کلید و خود کلید بسته باشند یعنی جریان از مسیر اصلی دایر باشد به لحاظ هم تانسیون بودن دو طرف سکسیونرهای بای پاس، می‌توان سکسیونر مزبور را وصل و یا قطع نمود.

 

تحت تانسیون قراردادن  ترانسفورماتور از طرف فشار ضعیف  

 هر ترانسفورماتور کلاً قابل برقدار شدن از ترمینال‌های طرف فشار قوی و ضعیف خود می‌باشد.

 

علت استفاده از باس کوپلر در طرح شینه‌های اصلی و کمکی 

 در شین دوبل اصلی و کمکی چنانچه کلید باس اصلی احتیاج به تعمیر داشت، کلید باس کوپلر وظیفه کلید باس اصلی را به عهده خواهد گرفت. بنابراین در این نوع سیستم امکان تعمیر کلید بدون از دست دادن بار امکان‌پذیر است

 

علت  تعبیه سکسیونر در مسیر نوترال زمین شده ترانسفورماتور 

 جهت جلوگیری از پتانسیل‌دار شدن احتمالی ترانسفورماتور از طریق زمین به هنگام کار روی ترانسفورماتور