بررسی علل آسیب دیدن ترانس های توزیع و روش های پیشگیری

بررسی علل آسیب دیدن ترانس های توزیع و روش های پیشگیری


فرمت :PDF

دانلود
  

نظر به اهميت ويژه ترانسهاي شبكه، همواره مواظبت و نگهداري آنها از مسائل مهم در صنعت برق بوده و هم‌چنين در صورت صدمه ديدن ترانس، هزينه مربوطه بالا و خاموشي تحميـل شده طولاني مدت خواهد بود. در اين گزارش ابتدا علل آسيب‌ديدگي ترانسها بحث گرديده و سپس راههاي پيش‌گيري آن بيان ميگردد.

آدرس کوتاه :