برای یادگیری بهتر ، ابتدا کدام آموزش را تهیه کنیم؟

برای یادگیری بهتر ، ابتدا کدام آموزش را تهیه کنیم؟


بهتر است به ترتیب آموزش های زیر را تهیه کنید:

- نقشه خوانی

- رله و حفاظت

- تست تجهیزات پست

- نرم افزار رله ها

آدرس کوتاه :