بانك خازنی(3)

بانك خازنی(3)


استفاده از برقگیر برای حفاظت خازنها 

احتمال بروز اضافه ولتاژها به هنگام كلیدزنی و یا بواسطه عبور امواج سیاری كه در شبكه جابجا می‌شود، در نقطه نصب خازن‌ها وجود دارد و به همین لحاظ و برای زمین كردن این اضافه ولتاژها پیش از ورود به خازن‌ها، از شاخك‌های هوایی استفاده می‌شود. اما از آنجا كه این شاخك‌ها در جذب امواج سیار سرعت كافی ندارند، بهتر است از برقگیر استفاده شود. بد نیست بدانید كه در نقطه صفر ستاره ترانسفورماتورهای قدرت نیز كه احتمال بروز اضافه ولتاژها وجود دارد، برقگیر نصب می‌كنند.

 

روش تشخیص خازن معیوب

 خازنی كه از وضعیت نرمال خود دور می‌شود، بتدریج بدنه آن متورم می‌شود. این وضعیت در خازن‌هی نیم سوخته و خازن‌هایی كه قسمتی از پلیت‌های آنها دچار مشكل شده است نیز به چشم می‌خورد. هر چند یك قاعده به حساب نمی‌آید، ولی علامت خوبی است برای تشخیص سریع خازن‌هایی كه از سلامت كامل برخوردار نیستند.