بانك خازنی(2)

بانك خازنی(2)


تغییر ظرفیت خازن در تابستان و زمستان

حفاظت واقع بر نقطه صفر ستاره دوبل خازن‌ها بسیار حساس ا ست و در صورت پایین بودن تنظیم، كوچكترین تغییر ظرفیت هر یك از واحد خازن‌ها را دیده، فرمان قطع صادر می‌كند. بعضی اوقات با واقع شدن یكی از بانك‌های خازنی در سایه، تغییر ظرفیت ایجاد می‌شود و گاهی نیز در زمستان، كه یك واحد ستاره در سایه و سرما قرار می‌گیرد قطع ناخواسته‌ای را بوجود می‌آورد و لازم است قدری از حساسیت حفاظت كاسته شود.

 علت وجود فیوزلینك در ورودی هر خازن 

گاهی داخل یك واحد خازنی، اتصال كوتاه بوجود می‌آید و جریان زیادی كشیده می‌شود. ضمن آنكه احتمال تركیدن خازن نیز وجود دارد. در خازن‌های نوع قدیمی كه محتوی اسید خطرناك و آلوده‌ساز می‌باشد، انفجار هر واحد، آلایش محیط پیرامون را دربر دارد. لذا با تعبیه فیوزلینك‌ها از عبور زیاد جریان (به هنگام اتصالی) و باقی ماندن اتصالی برای مدتی طولانی و انفجار خازن جلوگیری می‌شود، ضمن آنكه از مدار خارج شدن یك واحد خازن در نقطه صفر ستاره دوبل، ایجاد نامتعادلی نموده موجب عملكرد حفاظت می‌گردد.

 راكتورهای سری با خازن‌

خازن جاذب جریان است و به هنگام وصل، جریان زیادی می‌كشد و این شارژ زیاد، ممكن است باعث انفجار آن شود، لذا به صورت سری با آن، از یك پیچك یا چوك استفاده می‌شود تا جریان زیاد وصل را محدود كند.