باطری و باطری شارژر در پست های برق(3)

باطری و باطری شارژر در پست های برق(3)


 موارد بازديد و كنترل باطری 
 
 موارد كنترل و بازديد باطریخانه پست‌ها عبارتند از:
 
1ـ كنترل ولتاژ باطریها 110 ولت و 48 ولت كه نبايستي با اين مقادير اختلاف چنداني داشته باشد البته ولتاژ باطریها بستگي به نوع شارژ و باطریها و تنظيمات شارژر دارد.
 
2ـ آب باطری هيمشه بايد در حد نرمال نگهداري شود.
 
3ـ آمپر شارژ باطریها نبايستي از حدود نرمال تجاوز كند (حدود پنج آمپر) توضيح اين كه آمپر شارژر تقريباً ثابت است و وقتي كه باطریها سالم‌اند آمپر شارژر عدد كم و ثابت مي‌باشد.
 
4ـ غلظت باطری براي باطریهاي بازي و اسيدي تقريباً 24/1 مي‌باشد كه در هنگام شارژ كامل سنجيده مي‌شود.
 
5ـ تميز نگهداشتن كنتاكت‌هاي باطریها. زيرا به مرور زمان در اثر فعل و انفعالات شيميايي داخل باطری و تغيير جهت جريان در شارژ و دشارژ، كنتاكت‌هاي مثبت اغلب اكسيده مي‌شوند.
 
 
 
مکانیزم شارژ باطریها هنگام وضعيت اتوماتيك 
 
 وقتي كه شارژر در حالت اتومات قرار گرفته و كليد تغذيه باطریها وصل شود، ابتدا شارژ بالايي مي‌كشد ولي به تدريج، جريان شارژ كاهش يافته و به حدي مي‌رسد كه مي‌بايد شارژ باطریها قطع گردد. لذا با تنظيمي كه روي آمپر متر قرار اده شده، كليد خروجي شارژر (به طرف باطریها) قطع مي‌شود. مدتي بعد كه باطریها دشارژ شده و ولتاژ باطریها افت پيدا مي‌كند (به حد تنظيمي پايين مي‌رسد). با فرماني كه از طرف رلة ولتمتريك داده مي‌شود، كليد خروجي شارژر (به طرف باطریها) مجدداً وصل مي‌گردد. بديهي است كه براي پرهيز از تكرار بيهوده اين قطع و وصل‌ها، وجود يك تايمر ضروري است تا تأخير لازم براي اين قطع و وصل‌ها فراهم شود.
 
 
 واحد سنجش قدرت باطری 
 
 واحد سنجش قدرت باطری آمپر ساعت (AH) نام دارد 
 
انواع الكتروليت 
 
الكتروليت باتري‌هاي موجود پست‌ها دو نوع است: 1ـ بازي  2ـ اسيدي
تركيب اصلي باتري‌هاي اسيدي، اسيد سولفوريك رقيق شده است كه غلظت آن در شارژ كامل 24/1 و تركيب باتري‌هاي قليايي، هيدركسيد پتاسيم با غلظت 14/1 در شارژ كامل و دماي 25 درجه است.
 
آدرس کوتاه :