آیین نامه کار روی خطوط و تجهیزات برق دار

آیین نامه کار روی خطوط و تجهیزات برق دار


فرمت :PDF

دانلود
  

نظر به این که احتیاج صنایع و تاسیسات دیگر ( مانند بیمارستان ها و غیره ) به استفاده از نیروی برق مطمئن و مداوم روز افزون بوده و قطع برق ممکن است باعث ایجاد خسارات مالی و خطرات جانی شود ، لذا اصلاحات و تغییرات باید الزاما بر روی خطوط و تجهیزات برق دار نیز عملی گردد ...

درصورتیکه این مطلب را پسندید با استفاده از آدرس کوتاه آن که در ذیل آمده ، مطلب را به اشتراک بگذارید.

آدرس کوتاه :