آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)

آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین (ارتینگ)


فرمت :PDF

دانلود
  

فصل اول-تعاریف

این فصل به تعریف اصطلاح ها و کلمه های به کار رفته در آیین نامه می پردازد.

1-زمین (ارت):

رسانندگی جرم زمین را در صورتی که پتانسیل الکتریکی در هر نقطه از زمین به صورت قراردادی برابر صفر در نظر گرفته شود ، زمین (ارت) می نامند ...

آدرس کوتاه :