ایمنی پست برق (5)

ایمنی پست برق (5)


اتصال زمین متحرک 

 اتصال زمین متحرک اتصال زمینی است که برای کار روی محفظه تجهیزات برقرار می‌گردد و پس از دریافت اجازه کار، گیرنده آن می‌تواند به ترتیب هر یک از آنها را برداشته و بعد از انجام کار روی آن محفظه مجدداً دایر نماید و محفظه دیگر را آزاد کند.

 

 اتصال زمین اضافی 

 اتصال زمین اضافی، اتصال زمین تأیید شده است که پس از صدور اجازه کار و یا آزمایش به کار برده می‌شود (برای مثال زمین کردن مدار در همان نقطه انجام کار).

 

 فرق سکسیونر و دیژنکتور 

 سکسیونر را نمی‌توان زیر بار قطع و وصل نمود ولی دیژنکتور به دلیل قابلیت قطع و وصل زیر بار و اتصال کوتاه و برای حفاظت سیستم در هنگام اتصالی و نیز انجام مانورهای قطع و وصل در شرایط خط گرم (Hot Line) استفاده می‌گردد.

 

علت قرار دادن سکسیونر در طرفین دیژنکتورها 

یک علت برای این است که بتوان در مواقعی که احتیاج به بازرسی و تعمیر دیژنکتور است آن را از شبکه فشار قوی جدا نموده و علت دیگر، اگر احتیاج به کار تعمیر و یا تست و غیره بعد از دیژنکتور باشد احتمال القاء از پل‌های باز دیژنکتور به دلیل فاصله کم آنها در طول زمان و داشتن خاصیت خازنی تجهیزات فشار قوی احتمال خطر در تعمیرات و غیره وجود دارد. در نتیجه وجود سکسیونر در دو طرف یا لااقل در یک طرف آن (از طرف تغذیه H.V) ضروری است.

علت ارت کردن تمام تجهیزات پست 

 به دلیل پدیده القاء و به منظور هم پتانسیل نمودن بدنه کلیه تجهیزات می‌بایستی کلیه تجهیزات پست را ارت نمود.

 کلیه تجهیزات یا مدارهای الکتریکی دارای ولتاژ را  تجهیزات برقدار می‌گویند.

شخص مانور کننده قبل از قطع و وصل سکسیونرها در محوطه، می‌بایستی از دستکش‌های عایق ایمنی استفاده نماید.

تابلوهای خطر و احتیاط و حصارها و موانع دیگر باید تحت سرپرستی  باید تحت سرپرستی شخص صلاحیتدار نصب و یا برداشته شود.

 قبل از جریان دادن فیدرهای 20 کیلو ولت  اپراتور موظف است پس از بازدید ظاهری از پل‌های فیدر، نسبت به وصل فیدر اقدام نماید.