ایمنی پست برق (3)

ایمنی پست برق (3)


كارت حفاظت شخصی 

 کارتی است که برای صدور آن عملیات جداسازی و عملیات بدون انرژی کردن انجام می‌شود، در نتیجه عملیات فوق، محیط کار ایمن می‌شود و افراد و گروه‌های تعمیراتی و یا بازرسی کنندگان مجاز خواهند بود بر روی دستگاه‌ها، مدارات و ... کار کنند.

 

موارد كاربرد كارت حفاظت شخصی

 به منظور انجام کار بر روی دستگاه‌ها و یا مدارهای الکتریکی که ولتاژ آنها از V1000 بیشتر نباشد و به منظور انجام كار بر روی دستگاه ها و یا مدارهایی كه نقاط تضمین جداسازی و بی انرژی كننده آنها به منظور ایجاد محیط ایمن كار بیش از دو نقطه الكتریكی و چهار نقطه مكانیكی نباشد و حداکثر فاصله‌ای که می‌توان از این کارت در یک محل کاری استفاده کرد به شعاع  100 متر است.

 

وظایف درخواست كننده كارت حفاظت شخصی 

1ـ به مسئول بهره‌برداری مراجعه و با تشریح نوع کار، محل کار، ساعت شروع کار و مدت زمان تقریبی انجام کار تقاضای صدورکارت حفاظت شخصی بکند (این درخواست به صورت شفاهی و حضوری انجام می‌گیرد).

2ـ قبل از صدور کارت حفاظت شخصی، تحت هیچ شرایطی به هیچ کاری اقدام نکند و فقط می‌تواند نسبت به تهیه مقدمات کار و وسایل مورد نیاز، خارج از محوطه کار در شرایط کاملاً ایمن اقدام کند.

 

 وظایف صادر كننده كارت حفاظت شخصی

 1ـ به اتفاق درخواست کننده محل کار را بررسی می‌کند و در صورتی که مشکلی نباشد و یا نقطه ابهامی وجود نداشته باشد نسبت به تصویب صدور کارت حفاظت شخصی اقدام می‌کند.

2ـ مسئول بهره‌برداری بعد از تصویب صدور کارت حفاظت شخصی، نسبت به تکمیل آن اقدام می‌کند.

3ـ بعد از پر کردن کامل کارت حفاظت شخصی، کارت حفاظت شخصی را بوسیله نخ و یا وسیله عایق دیگری محکم روی نقاط تضمین نصب می‌کند به طوری که به آسانی کنده نشود و در صورت امکان در معرض دید نیز باشد.

4ـ حایل‌ها و علائم ایمنی هشدار دهنده در صورت نیاز با حضور درخواست کننده در محل‌های مورد نیاز نصب می‌شود.

5ـ فرم تأییدیه صدور کارت‌های حفاظت شخصی را در دو نسخه تکمیل و نسخه اول آن را بعد از امضاء درخواست کننده تحویل وی می‌دهد و به او اعلام می‌کند که می‌تواند کارش را شروع کند.

6ـ شماره فرم تأییدیه صدور کارت‌های حفاظت شخصی و کارت‌های حفاظت شخصی و محل کار و نوع کار و نام دارنده آنها را با ذکر ساعت و تاریخ صدور در دفتر گزارش و دفتر مربوط به کارت‌های حفاظت ثبت می‌کند.

 

نحوه ابطال كارت حفاظت شخصی 

 1ـ ابزار و لوازم کار را از محوطه خارج کند، اتصال زمین‌های موقت نصب شده را برداشته، محیط کار را نظافت و مازاد مواد و وسایل را از محیط کار خارج کند.

2ـ محیط کار و دستگاه را به وضعیت عادی درآورده و کلیه افراد تحت سرپرستی را از محیط کار دور کند و به آنان اطلاع دهد که کار پایان یافته و دیگر حفاظتی وجود ندارد و کسی مجاز به وارد شدن در محیط کار خاتمه یافته نیست و بایستی دستگاه یا مدار انرژی‌دار تلقی شود.

 

آدرس کوتاه :