ایمنی پست برق (1)

ایمنی پست برق (1)


اهداف مقررات حفاظت استاندارد در تأسیسات برق 

 1ـ ایجاد محیط ایمن کار برای افراد؛

2ـ جلوگیری از انرژی‌دار شدن مجدد دستگاه‌ها و یا خطوط؛

3ـ حفاظت از دستگاه‌ها و خطوط؛

4ـ پایدار نگه داشتن شرایط تضمین شده.

 

 عملیات لازم جهت ایجاد محیط ایمن كار 

 1ـ انجام عملیات جداسازی دستگاه‌ها، مدارات و خطوط از منابع انرژی؛

2ـ انجام عملیات بدون انرژی کردن دستگاه‌ها، مدارات و خطوط از منابع انرژی؛

3ـ صدور کارت‌های حفاظتی؛

4ـ صدور فرم‌های ضمانت‌نامه؛

5ـ نصب قفل‌ها و ضامن‌های ایمنی و ...؛

6ـ الصاق کارت‌های حفاظتی در محل‌های مورد نیاز؛

7ـ محصور کردن محیط کار؛

8ـ نصب اتصال زمین.

 

كارت احتیاط 

 کارت احتیاط، کارتی است که برای صدور آن عملیات جداسازی و بدون انرژی کردن انجام نمی‌شود. در نتیجه هیچ گونه حفاظتی را تضمین نمی‌کند. فقط شرایطی ایجاد می‌شود که در صورت بی‌برق شدن دستگاه‌ها و یا خطوط، از انرژی دار شدن مجدد آنها جلوگیری به عمل می‌آید.

 

 موارد كاربرد كارت احتیاط

 در شرایط کار در مجاورت خطوط و یا دستگاه‌های انرژی‌دار و همچنین در شرایط کار بر روی خطوط و یا دستگاه‌های انرژی‌دار با لوازم ایمنی استاندارد و متناسب با ولتاژ مربوط امکان دارد مجریان کار باعث به وجود آمدن حادثه‌ای شوند که این حادثه سبب بی‌برق شدن آنها شود. قطعاً برق‌دار شدن مجدد آنها باعث بروز آسیب‌های جسمانی و خسارت‌های مالی خواهد شد. به منظور جلوگیری از انرژی‌دار شدن دوباره آنها روی کنترولرهای مربوط به خطوط و یا دستگاه‌های مجاور، کارت احتیاط نصب می‌شود.

 

وظایف درخواست كننده كارت احتیاط (مجری كار) 

 1ـ به مسئول بهره‌برداری مراجعه و ضمن تقاضای صدور کارت احتیاط محل و نوع کار را به طور وضوح تشریح نماید.

2ـ وسیله ارتباطی و وضعیت آن را به مسئول بهره‌برداری اطلاع دهد.

3ـ قبل از صدور کارت احتیاط به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی اقدام به انجام دادن کار نکند.

4ـ در صورتی که در فاصله دوری مستقر شده باشد از طریق وسایل ارتباطی درخواست صدور کارت احتیاط نماید و وضعیت  ارتباطی خود را اطلاع دهد.

 

 مقررات ابطال كارت احتیاط 

1ـ مجری کار باید کلیه ابزار و لوازم را از محوطه کار خارج کند و وضعیت محیط را به حالت عادی برگرداند و پایان کار و آخرین وضعیت را اطلاع دهد و اگر در فاصله دوری مستقر شده باشد از طریق وسایل ارتباطی به صادر کننده کارت پیام دهد.

2ـ افراد تحت سرپرستی خود را از محوطه کار دور کند و پایان کار را به آنان اطلاع دهد.

3ـ محیط کار خود را کاملاً تمیز کند.

4ـ نزد صادر کننده کارت احتیاط رفته و پایان کار و شرح کاری که انجام داده را اطلاع بدهد و آخرین وضعیت را نیز به آگاهی وی برساند و درخواست ابطال فرم تأییدیه صدور کارت احتیاط خود را بکند.

5ـ در صورتی که مجری کار در فاصله دوری مستقر شده باشد و قادر به مراجعه نزد صادر کننده نباشد، از طریق وسایل ارتباطی اقدام به ابطال فرم تأییدیه صدور کارت احتیاط خود بکند.

6ـ صادر کننده موظف است، نام و نام خانوادگی خود را در ستون «کارت برداشته شد به وسیله» ثبت و امضاء کند.

7ـ صادر کننده موظف است تاریخ برداشت کارت و ساعت برداشت کارت را در ستون مربوطه ثبت کند.

8ـ صادر کننده موظف است ساعت و تاریخ ابطال کارت احتیاط را به مجری کار اطلاع دهد و به وی یادآوری کند که هیچ گونه حفاظتی وجودندارد.

9ـ صادر کننده موظف است ابطال کارت احتیاط را در دفتر گزارش و دفتر مربوط به کارت احتیاط ثبت کند و در ضمن دستگاه‌ها را در صورت لزوم به وضعیت اول برگرداند.

 

آدرس کوتاه :