آیا فیلم های آموزشی بر روی موبایل اجرا میشوند؟

آیا فیلم های آموزشی بر روی موبایل اجرا میشوند؟


در حال حاضر فیلم ها فقط بر روی ویندوز اجرا میشوند.

آدرس کوتاه :