آیا این پکیج آموزشهایی دارد که مناسب رله های دیگر مثل زیمنس یا مایکوم باشد و یا فقط مختص رله SEPAM هست ؟

آیا این پکیج آموزشهایی دارد که مناسب رله های دیگر مثل زیمنس یا مایکوم باشد و یا فقط مختص رله SEPAM هست ؟


  

در این پکیج فانکشن های حفاظتی رله ها آموزش داده شده است که این فانکشن ها در همه رله ها مشترک بوده و با یادگیری آن میتوان در رله های دیگر نیز استفاده کرد . همانطور که در فهرست پکیج ذکر شده است فصل های 4 و 5 و 7 در خصوص آموزش فانکشن های حفاظتی رله ها میباشد .