انواع پستهای فشار قوی:

انواع پستهای فشار قوی:


تعریف : به محل تبدیل سطح ولتاژ و یا اتصال یک یا چند سطح ولتاژ به یکدیگر پست فشار قوی می گویند .

انواع پستهای فشار قوی:

پستها عموماًبه سه دسته تقسیم میشوند

 1. پستهای افزاینده مانند پستهای نیروگاهی
 2. پستهای کاهنده مانند پستهای انتقالی و فوق توزیع و توزیع
 3. پستهای سوئیچینگ یا کلید زنی جهت اتصال چندین شیکه هم ولتاژ به یکدیگر

 

پست افزاینده:

این پست به عنوان بالابرنده ولتاژ می‌‌‌باشد و عموماً در نیروگاهها نصب می‌‌‌شود تا جهت انتقال، ولتاژ تولیدی نیروگاهها را افزایش دهند تا افت توان در طول خطوط کاهش یابد زیرا همانطور که می دانیم تلفات با توان 2 جریان نسبت مستقیم دارد یعنی اگر جریان دو برابر شود تلفات چهار برابر می شود لذا برای انتقال توان خاص مورد نظر اگر سطح ولتاژ را افزایش دهیم می توانیم جریان را کاهش دهیم که این امر منجر به کاهش تلفات می شود.

پست کاهنده:

این پستها در توزیع، فوق توزیع و انتقال بکار برده می‌‌‌شوند و نقش پائین آورنده ولتاژ را دارند. ولتاژ تولیدی نیروگاهها را چون نمی‌‌‌توان بطور مستقیم وارد شهرها کرد به همین سبب این ولتاژ تولیدی در چندین مرحله کاهش می‌‌‌یابد تا به مصرف کننده برسد. لازم به توضیح است که عمل کاهش ولتاژ توسط پستهای کاهنده بکار برده می‌‌‌شود و عموماً نیز در خطوط انتقال نصب می‌‌‌شوند.

پست کلیدی:

این پستها نقش ارتباطی را با پستهای دیگر انجام می‌‌‌دهند و در واقع امکان مانور در شبکه و تغییر آرایش شبکه به واسطه این پستها ممکن می گردد.

 

پستها از لحاظ ساختمان به سه دسته تقسیم می‌‌‌شوند.

 1. پستهای داخلی: (پستهایی می‌‌‌باشند که کلیه تجهیزات در فضای سرپوشیده قرار دارند)
 2. پستهای خارجی: (تمام متعلقات و سیستم الکتریکی در یک فضای باز قرار دارند و در واقع عایق بین قسمتهای مختلف برق دار هوا می باشد.)

3.پستهای کپسولی(گازی): (تمام تجهیزات در یک محیط کپسولی فلزی با گاز  قرار دارند در این نوع پستها گاز SF6 به عنوان عایق استفاده می شود.)

 

انواع پستهایی که در شبکه برقدار سطوح مختلف نصب می‌‌‌شوند به قرار زیر می‌‌‌باشند:

 1. پست توزیع:

 شامل پستهایی می‌‌‌باشند که در خطوط توزیع که نسبت تبدیل آن  کیلوولت می‌‌‌باشد بکار برده می‌‌‌شود که ترانس آن بر روی ستونهایی قرار می‌‌‌گیرد.(پست هوایی) و یا درون اتاقکهایی در کنار خط 20 کیلوولت قرار می‌‌‌گیرند.(پست زمینی)

 1. پست فوق توزیع:

این پستها با نسبت تبدیل  کیلوولت ارتباط دهنده خطوط انتقال با خطوط توزیع می‌‌‌باشد.

 1. پستهای متحرک:

تمام تجهیزات این پستها روی کفی تریلری نصب می‌‌‌شود که برای مواقع موقت مورد استفاده قرار می‌‌‌گیرد و عموماً در شبکه توزیع بکار برده می‌‌‌شود و به عنوان رزرو در مواقع بروز حادثه استفاده می شوند.

 1. پست GIS  (Gas Insulation Sub Station)

این پستها فضای بسیار کمی‌‌‌را اشغال می‌‌‌کنند در این پست از گاز  استفاده می‌‌‌شود که دارای خواص عایقی بالا و خنک کنندگی می‌‌‌باشد. این گاز را در ایزولاسیون تجهیزات پست بکار می‌‌‌برند، بطوریکه تجهیزات را درون لوله های قرار می‌‌‌دهند و درون این لوله گاز  می‌‌‌دمند در نتیجه تجهیزات پست خیلی بهم نزدیک می‌‌‌شود و در مجموع پست فضای کمی‌ ‌‌را اشغال می‌‌‌کند.

 1. پستهای انتقال:

این پستها در ارتباط با انتقال انرژی الکتریکی به دور دست می‌‌‌باشد که نسبت تبدیل آنها  یا  کیلوولت می‌‌‌باشد.

 

 اجزاء تشکیل دهنده پستها   

 1. سوئیچگیر(سوئیچ یارد):Switchgear                          
 2. ترانسفورماتور قدرت:Power Transformer                  
 3. ترانسفورماتور زمین:Ground Transformer                
 4. ترانسفورماتور مصرف داخلی:Staition Service   T )    )
 5. جبران کننده ها:Componsators                                

    6- تاسیسات جانبی:

 

منبع: کتاب پست های برق فشارقوی - نویسنده: مهندس نورمحمد یحیائی

آدرس کوتاه :