آموزش ها با چه فرمتی هستند؟

آموزش ها با چه فرمتی هستند؟


کلیه آموزش ها بصورت فیلم هستند. همچنین فایل های PDF ایی که در تدریس از آنها استفاده شده به پیوست آموزش ها میباشد. شرح فایل های پیوست در صفحه آموزش مربوطه ذکر شده است.

آدرس کوتاه :