آلارم و تریپ‌های ترانسفورماتور(2)

آلارم و تریپ‌های ترانسفورماتور(2)


آلارم و تریپ‌های ترانسفورماتور-قسمت دوم 
 
آلارم TEMP STAGE 1 ALARM
این آلارم نشانه بالارفتن درجه حرارت سیم پیچ ترانس دراثر ازدیاد حرارت می‌باشد ولی در حد تریپ ترانس نیست.
۱. با هماهنگی دیسپاچینگ بار ترانسفورماتورکاهش یابد.
۲. سیستم خنک کننده ترانسفورماتور (فنها) بررسی شودچنانچه فن‌ها درمدارنیست آنهارا درمدارقراردهید، در صورت خرابی فن‌ها علت آن بررسی و گزارش شود
 
آلارم OVER FLUX PROT ALARM
این آلارم نشانه آنست که شار مغناطیسی هسته ترانسفورماتور به خاطر تغییرنسبت ولتاژ به فرکانس V/F زیادتر از حد مجازشده است ولی در حد تریپ نیست پس ازبهبود وضعیت آلارم ریست میشود.
تغییرات ولتاژ را با قرار دادن تپ چنجرروی حالت دستی وبا کم وزیاد نمودن تپ اصلاح نمائید.
در صورت نوسانات فرکانس آنرا به دیسپاچینگ گزارش نمائید 
 
آلارم OIL LEVEL ABNORMAL
سطح روغن کنسرواتورترانسفورماتورافزایش یاکاهش یافته است ویا به هردلیلی ازحالت نرمال خارج شده است سطح روغن را ازروی عقربه نشان دهنده سطح روغن داخل کنسرواتوربازدید نمائید وچنانچه کمبود روغن مشاهده شد جهت رفع کمبود روغن اقدام شود.
 
آلارم RELIEF VENT ALARM
آلارم مربوط به سوپاپ اطمینان روغن ترانس عمل کرده است وبه علت اهمیت عملکرد این رله، ترانسفور ماتوربررسی و چک شود همچنین به دیسپاچینگ گزارش شود در صورت صلاحدید متخصصین مربوطه ترانسفورماتور باید از مدار خارج شود و ودرصورت کاذب نبودن این آلارم مراحل زیر انجام گیرد.
۱. تست باز بودن شیر خروجی روغن به طرف کنسرواتور
۲. جهت آنالیز وانجام آزمایش‌های فیزیکی وشیمیایی نمونه گیری ازروغن ترانسفورماتور انجام گیرد.
۳. آزمایش مقاومت عایقی ومقاومت سیم پیچ توسط متخصص انجام گیرد. 
۴. در صورت کاذب بودن آلارم علت ظاهر شدن آن توسط کارشناسان مربوطه بررسی و گزارش شود. 
 
آلارم OIL TEMP STAGE 1 ALARM
این آلارم نشانه بالارفتن درجه حرارت روغن است ولی در حد تریپ ترانسفورماتورنیست.
۱. بارترانسفوربا هماهنگی دیسپاچینگ کاهش یابد.
۲. سیستم خنک کننده ترانسفورماتور (فنها) بررسی شودچنانچه فنهادر مدارنمی باشدآن‌ها را درمدارقراردهید در صورت خرابی فن‌ها علت بررسی و گزارش شود.
۳. شیر‌های متصل به رادیاتور بررسی شوند بازباشند.
۴. درجه حرارت سیم پیچ و رله‌های مرتبط آن بررسی شود
 
آلارم OLTC SUPPLY FAIL
آلارم مربوط به تغذیه موتور تپ چنجرفعال شده است.
هنگامی که در تغذیه تپ چنجر خطایی به وجود آید یا به طور کلی در مدار تغذیه موتور تپ چنجر (که سه فاز است) ترانس اشکال پیدا شود این آلارم ظاهر میشود.
۱. فیوز سه فاز ۳۸۰V AC مربوط به تغذیه موتور تپ چنجر در تابلوتپ چنجرچک شود وصل باشد.
۲. فیوز سه فاز ۳۸۰V AC مربوط به تغذیه موتور تپ چنجر در مارشلینگ T۵ چک شود وصل باشد.
۳. در صورت عملکرد رله آندر ولتاژ تغذیه موتوردر تابلو تپ چنجر ولتا‍ژاصلاح گردد.
 
 
آلارم OLTC INCOMPLET
تپ چنجر به طور ناقص عملکرده است واین آلارم بسیار مهم است.
با مشاهده این آلارم باید سریعا عملکرد تپ چنجر را به وسیله دسته مخصوص خود به صورت دستی کامل نمود.
 
 
آدرس کوتاه :