آلارم و تریپ‌های ترانسفورماتور(1)

آلارم و تریپ‌های ترانسفورماتور(1)


آلارم و تریپ‌های ترانسفورماتور (قسمت اول)
 
به دلیل نقش مهم و قیمت بالای ترانسفورماتورها، رله های های مختلفی برای حفاظت آن ها به کار می رود. در این مطلب به انواع رله ها و آلارم های ترانسفورماتورها اشاره می گردد.
 
 
رله E/F PROT TRIP 
 
هرگاه ترانس دچار اشکال شود و اتصال زمین گردد وفرمان قطع به بریکر داده شود این آلارم ظاهر میگردد.
اتصال زمین یا اتصال بدنه در ترانسفورماتورهای روغنی، ابتدا در اثر تخلیه الکتریکی وسرانجام در اثر جرقه وقوس الکتریکی بوجود می‌آید. جرقه وتخلیه الکتریکی، اولاباعث تجزیه روغن میشود و در ثانی تولید گاز در داخل روغن میکند. 
از نظر الکتریکی اتصال زمین ترانسفورماتور مثل هر اتصال زمین دیگری سبب تغییر پیدا کردن ولتاز فاز‌ها و در نتیجه جابجا شدن نقطه صفر ستاره در سیستم سه فازه میشود و شدت آن اولا بستگی به ولتاز سیم پیچی که اتصال زمین پیدا کرده است و در ثانی بستگی به محل اتصالی شده دارد. 
برای تشخیص اتصال زمین ترانسفورماتور و حفاظت آن در مقابل خطاهائی که اتصال زمین بوجود می‌آورد سه روش موجود است که عبارتند از:: 
الف. – مراقبت روغن توسط رله بوخلتس 
ب. – رله دیفرانسیل 
ج. – سنجش جریان زمین 
عوامل وخطاهائی که از خارج ترانسفورماتور را تهدید میکند عبارتست از: 
۱ -اتصالی در شبکه (بخصوص اتصال شین) 
۲ -اضافه بار 
۳ -ازدیاد ولتاز در اثر موج سیار
 
رله OVER FLUX PROT
این رله OVER FLUX (رله افزایش شار مغناطیسی) بر اثر افزایش بیش از حد شار مغناطیسی ترانسفورماتور ناشی از تغیر نسبت ولتاژ به فرکانس عمل میکند
 
رله ZERO VOLTAG
این رله در مواقعی که ولتاژترانسفورماتور صفر شود بریکرهای دو طرف ترانسفورماتور راباز میکند.
 
 
رله R.E.F PROT
رله REF (رله اتصال زمین محدودشده) حفاظت در برابر اتصالی در داخل ترانسفورماتور (نظیر اتصال فاز به فاز- اتصال حلقه ویا اتصال بین سیم پیچهای اولیه وثانویه) ونوع عملکرد رله مثل رله دیفرانسیل بوده وبر مبنای تفاضل جریانهای طرفین عمل میکند وبرای اتصالهای خارج از زون رله عکس العمل نشان نمیدهد.
 
 
رله SC PROT
این رله حفاظت سیم پیچ تا محدوده CT در یک طرف ترانسفورماتوررا به عهده دارد وهرگاه جریان از حد تنظیمی در همان طرف بیشتر شود این رله عمل میکند.
 
رله WINDING TEMP
در ترانسفورماتور یک نشان دهنده و کنترل کننده دمای سیم پیچ تعبیه شده است که دو هدف اساسی زیررا برآورده میکند.
۱. خاموش وروشن کردن دو گروه فن‌ها در هنگام پائین آمدن وبالا رفتن دمای ترانسفورماتور.
۲. تولید سیگنال آلارم وتریپ در هنگام اضافه بار ترانسفورماتور ویاایجاد اشکال درعملکرد تجهیزات خنک کننده که موجب تحمل حرارت زیاد میگردد.
 
رله BUCHHOLZ STAGE 1 ALARM
آلارم مربوط به رله بوخهلتس ترانس زمین (محله اول) عمل کرده است. 
بر اثر تخلیه جزئی ناشی از ضعف عایقی، گاز به تدریج تولید گردیده دراین حالت گاز‌ها در حرکت خود به سمت کنسرواتور در محفظه بالای بوخهلتس جمع شده اند وفشار گاز داخل رله از حالت نرمال خارج شده وباعث ایجاد سیگنال آلارم گردیده است.
 
رله OIL TEMP STAGE 1 ALARM
این آلارم نشانه بالارفتن درجه حرارت روغن ترانس زمین (مرحله اول) است ولی در حد تریپ ترانسفورماتورنیست.
۱. بارترانسفورماتوربا هماهنگی دیسپاچینگ کاهش یابد.
۲. سیستم خنک کننده ترانسفورماتور (فنها) بررسی شودچنانچه فن‌ها در مدارنمی باشدآن‌ها را درمدارقراردهید در صورت خرابی فن‌ها علت بررسی و گزارش شود.
۳. شیر‌های متصل به رادیاتور بررسی شود بازباشند.
۴. درجه حرارت سیم پیچ و رله‌های مرتبط آن بررسی شود.
 
رله OIL LEVEL ABNORMAL
سطح روغن کنسرواتورترانسفورماتورزمین افزایش یا کاهش یافته است و یا به هر دلیلی از حالت نرمال خارج شده است سطح روغن را از روی عقربه نشان دهنده سطح روغن داخل کنسرواتور بازدید نمائید و چنانچه کمبود روغن مشاهده شد جهت رفع کمبود روغن اقدام شود.
 
رله RELIEF VENT ALARM
آلارم مربوط به سوپاپ اطمینان روغن ترانس زمین عمل کرده است وبه علت اهمیت عملکرد این رله، ترانسفور ماتوربررسی و چک شود همچنین به دیسپاچینگ گزارش شود در صورت صلاحدید متخصصین مربوطه ترانسفورماتور باید از مدار خارج شود و ودرصورت کاذب نبودن این آلارم مراحل زیر انجام گیرد.
۱. تست باز بودن شیر خروجی روغن به طرف کنسرواتور
۲. جهت آنالیز وانجام آزمایش‌های فیزیکی وشیمیایی نمونه گیری ازروغن ترانسفورماتور انجام گیرد.
۳. آزمایش مقاومت عایقی ومقاومت سیم پیچ توسط متخصص انجام گیرد.
۴. در صورت کاذب بودن آلارم علت ظاهر شدن آن توسط کارشناسان مربوطه بررسی و گزارش شود.
آدرس کوتاه :