آشنایی با تکنولوژی روز ترانسفورماتور های توزیع

آشنایی با تکنولوژی روز ترانسفورماتور های توزیع


فرمت :PDF

دانلود
  

•    ظرفيت نصب شده ترانسفورماتورهاي در يك شبكه قدرت معمولاً 7 الي 10 برابر ظرفيت نيروگاههاي  نصب شده مي باشد.
•    سهم ترانسفورماتورهاي توزيع هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ ظرفيت كل نصب شده نسبت به ترانسفورماتورهاي فوق توزيع و انتقال بيشتر است.

آدرس کوتاه :