استاندارد IEC 60099-4

استاندارد IEC 60099-4


فرمت :PDF

دانلود
  

این استاندارد در مورد برقگیر بوده و پارت 4 آن در مورد برقگیر نوع متال اکسید میباشد .

آدرس کوتاه :